Политика по качеството
ПОЛИТИКА

 ПО КАЧЕСТВОТО НА “ЕЛХИМ - ИСКРА” АД

 

“ЕЛХИМ - ИСКРА” АД  е предприятие с дългогодишен опит и традиции  в производството и търговията на електрохимични източници на ток и елементи за тях.

В стремежа си да укрепва своите позиции на пазара и в отговор на повишаващите се изисквания на нашите партньори,  Дружеството инвестира постоянно в усъвършенстването на технологиите, разширяване на продуктовата гама, поддържане и непрекъснато развитие на системата за управление на качеството.

 Изхождайки от тези принципи нашата политиката по качеството е насочена към:

 1.    Гарантиране на високо качество на доставяните продукти чрез собствени разработки и практическа реализация на иновативни решения, стриктно спазване на догорените срокове и условия.

 2.    Изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни съгласно приложимите нормативните актове и осигуряване на съответствие на продуктите и услугите ни със съществените изисквания за предвидената им употреба.

 3.    Поддържане на взаимноизгодни партньорски отношения с доставчици, клиенти и други заинтересовани страни на основата на прозрачност и общо разбиране за целите и ценностите на Дружеството.

 4.    Запознаване и спазване от всички работещи в дружеството на документите на системата по качеството и изпълнение на процесите и дейностите съгласно тях.

 5.    Провеждане на социално отговорна корпоративна политика, насочена към поддържане на подходяща работна среда, висококвалифициран и професионално информиран персонал, насърчаване и признаване на постиженията му.

 6.    Лидерска роля на ръководителите от всички нива и ангажираност на целия персонал за постигане на целите по качеството.

 

15.02.2018 г.                                            

        инж. Г. Русков - Прокурист