ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Това информационно известие е изготвено във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, относно защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни (“Регламентът”).

С настоящето известие Ви предоставяме подробна информация, свързана със събиране, обработване, съхраняване, споделяне и защита на Вашите лични данни от страна на Елхим - Искра АД, като администратор на лични данни.

Лични данни са всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация).

1. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас

Ние сме Елхим – Искра АД, производител на оловно кисели акумулаторни батерии с ЕИК 112 013939 и адрес: гр. Пазарджик, ул. Искра No9.

Можете да се свържете с нас на телефон: +359 34 444548,

имейл адрес: office@elhim-iskra.com.

Нашият уебсайт е: www.elhim-iskra.com.

2. Лични данни, които събираме и обработваме

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности, когато разполагаме с правно основание за това и/или обработката отговаря на нашите легитимни цели.

Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

·        идентифицираща информация (напр. име, ЕГН, номера на лична карта и паспорт, националност, място и дата на раждане, пол, снимка, IР адрес);

·        идентифициращи данни на пълномощници;

·        информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);

·        финансови данни (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус, данни за банкова сметка), ако сте наш акционер, ние обработваме Ваши лични данни във връзка с това правоотношение като: идентификационни данни, брой акции и стойност на дивидент;

·        данни от Вашите взаимоотношения с нас: които ни изпращате в имейли или писма до нас; които споделяте с нас, на срещи или когато говорите с нас по телефона; споделяте чрез интернет страници или профили в социалните мрежи.

Ние не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за извършени престъпления  и наказателни присъди, освен ако нямаме правно задължение за това. 

Данните, които събираме и обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници за потвърждаване на нашите бази данни с цел извършването на нашите договорни и законови задължения, например:

·        данни, до които е предоставен достъп от официални органи на власт (напр. Държавен вестник, регистрите поддържани от Агенция по вписванията; Централен депозитар и др.);

·        данни предоставени от наши корпоративни клиенти или доставчици на услуги;

·        данни от интернет страници, социални мрежи, съдържащи информация, разкрита публично от Вас.

3. Основания за събиране и обработване на лични данни

Основанията ни за събиране и обработване на Вашите лични данни са свързани с:

·        Изпълнение на наши правни и регулаторни задължения. Обработваме Ваши лични данни, за да изпълняваме някои правни и регулаторни задължения – например към Национална агенция по приходите, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса. Може да предоставим информация по официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган;

·        Изпълнение на договор, сключен с Вас, или действия по Ваше искане преди сключването му. Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори с Вас, за да Ви предоставяме информация по отношение на наши продукти и услуги за да отговаряме на Вашите искания, оценяваме дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия, изпълняваме задълженията си като публично дружество (например изплащане на дивидент);

·        Осъществяване на нашите легитимни интереси. Ние използваме Вашите лични данни, за да разгърнем и развием нашите продукти или услуги, както и да осъществим и защитим нашите законни права и интереси;

·        Дадено от Вас съгласие.

В случай, че извършваме допълнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще искаме Вашето съгласие.

4. С кого споделяме Вашите лични данни

С цел изпълнение на гореспоменатите цели, ние разкриваме Вашите лични данни единствено на:

·        Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;

·        Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси;

·        В случай на съществуващо правоотношение между Вас и Елхим – Искра АД, в качеството му на публично дружество, Вашите лични данни се предоставят на Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и други оправомощени от закона лица.

·        Доставчици, които извършват услуги от наше име, като куриери, IT фирми, поддържащи нашите сървъри и т.н.;

·        Стара планина холд АД, дружеството майка, в чиято икономическа група е Елхим – Искра АД, за да можем да Ви предоставим пълния обхват на нашите групови продукти и услуги.

Ние изискваме от всички, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона и в съответствие с определените цели.

5. Срокове за съхранение на личните данни

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, колкото е необходимо, за да бъдат изпълнени целите, за които са събрани, който се определя от:

·        Периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;

·        Периодите, необходими за спазване на счетоводни или отчетни изисквания, като:

      - Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

      - Счетоводната документация се съхранява за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

·        Друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси:

6. Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп  до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Нашите служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до Вашите лични данни или обработват Ваши лични данни са обект на задължение за поверителност.

Ние спазваме процедури за предотвратяване на всяко предполагаемо нарушение на поверителността на данните и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

7. Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате право:

·        На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни.

·        На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.

·        На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни до степента позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството.

·        На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни до степента позволена от закона.

·        На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

·        На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право по всяко време да го оттеглите.

·        На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

·        В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да се обърнете за възникнали нарушения на правата Ви към Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518, e-mail:kzld@cpdp.bg или до компетентният за това съд.

8. Контакти

При възникнали въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на тел.: +359 34 44548 или на имейл адрес: office@elhim-iskra.com.

 

30.05.2018 г.