Декларация на ръководството на “Елхим - Искра” АД за политиката по здраве и безопасност при работа
        

“Елхим-Искра” АД е производствено предприятие със сложна технология, техническо оборудване и производствени взаимовръзки, които обуславят наличието на източници на потенциални професионални рискове. Отговорност на ръководството е осигуряването на здравето и безопасността на работещите и други заинтересовани страни.

В съответствие с тази своя отговорност ръководството на “Елхим-Искра” АД декларира, че:

1.      В основата на политиката на дружеството е заложен принципът за постоянното подобряване на условията на труд с оглед осигуряване на здравето и безопасността на персонала на всички работни места и предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания.

Осигуряването на здравето и безопасността е приоритет при изпълнението на всички дейности и производствени процеси.

2.      Политиката на дружеството е детерминирана в целите по ЗБР, правила за действие и поведение, функциите, отговорностите  и правомощията по процеси и дейности на работещите от всички нива на системата за управление.

3.      Въведена е и се поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с международния стандарт БДС ISO 45001:2018, законовите и други изисквания. Системата се проверява и оценява за ефикасност ежегодно и при необходимост с цел постоянно подобряване.

4.      Изградени са организационни структури и са въведени процедури за наблюдение на източниците на опасности, оценяване на риска за здравето и безопасността на работещите и прилагане на мерки за овладяването му.

Правилата за действие и поведение, процедурите и другите документи, свързани с осигуряването на ЗБР, се познават и спазват от работещите в дружеството.

5.      Планират се и се провеждат обучения, инструктажи и консултации с работещите за здравословни и безопасни действия и повeдение. Осигурено е участието на работещите пряко и чрез техни представители в Комитета по условия на труд при определяне на целите и контрола на рисковете за ЗБР.

6.      Ресурсите, необходими  за постигане на целите и функционирането на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, се осигуряват с предимство.

 

Политиката на “Елхим - Искра” АД по здраве и безопасност при работа е разгласена и разяснена на всички работещи и другите заинтересовани страни.

 

Дата: 09.01.2023 г.     

Прокурист

инж. Р. Димитров