ОДИТЕН КОМИТЕТ СЪСТАВ
Кремена Ганчева Дюлгерова - Председател

Христина Костадинова Трифонова - Член

Албена Славейкова Димитрова - Член

Одитният комитет е избран с 5 годишен мандат от Общото събрание на акционерите на 22 май 2017 година.