Текущи финансови резултати за м.Декемви 2017 г. и прогноза за приходите от продажби за м.Януари 2018 г.
На 22.01.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Декември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Януари 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.