ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 12.05.2021 год.
На 12.05.2021 г. от 11.00 ч. в Пазарджик,  ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда се проведе Общо събрание на акционерите.

 

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020 година, включително и неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година.

         ОСА взе решение да не разпределя печалба за 2020 г.

        Всички решения по точките от дневния ред и ПРОТОКОЛА от събранието всички заинтересовани могат да открият в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2021.