Текущи финансови резултати м.Септември и прогнози м.Октомври 2017 г.
На 20.10.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Септември 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.