НОВА ДАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2018 Г.
 

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД, град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в Пазарджик,  ул. „Искра” 9, в заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 301 301 (триста и една хиляди триста и един) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,012 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2018 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

 

Пълният текст на ПОКАНАТА, ОБРАЗЕЦА за гласуване с пълномощни, както и материалите по дневния ред на събранието всички заинтересовани могат да открият в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

 

Пояснение: Промяната на датата на общото събрание на акционерите от 21.05.2018 г. на 21.06.2018 г. се налага поради неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на насроченото за 21.05.2018 г. редовно общо събрание до акционерите на дружеството - съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията трябва да се произнесе по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите.  Поканата беше подадена в Търговския регистър 48 дни преди датата на събранието. До 23.04.2018 г. поканата не е обявена в Търговския регистър, в резултат на което не може да се спази нормата на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, независимо, че дружеството е спазило всички законоустановени изисквания.