ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - 2018 Г.
На 15.03.2019 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.x3news.com Годишен финансов отчет за 2018 г. Обявените документи, съставна част на отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ГОДИШНИ ОТЧЕТИ.