ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019 Г.
Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД, град Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.05.2019 г. от 11.00 ч. в Пазарджик,  ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 г., заверен одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 403528 (четиристотин и три хиляди петстотин двадесет и осем) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,016 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 05.07.2019 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2018 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Гарант - 5 ООД, ЕИК: 115149855, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

Проект за решение: ОСА избира Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. , съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените изменения и допълнения в устава на дружеството: ................................

Пълният текст на ПОКАНАТА, ОБРАЗЕЦА за гласуване с пълномощни, както и материалите по дневния ред на събранието всички заинтересовани могат да открият в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019 Г.