Решения на Общото събрание на акционерите от 10.05.2019 г.
Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, проведено на 10.05.2019 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 403528 (четиристотин и три хиляди петстотин двадесет и осем) лева, част от нетната печалба на дружеството за 2018 г.Брутна сума на дивидента: 0,016 лева на акция.Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,0152 лв. на акция.Начало на изплащане на дивидента – 05.07.2019 година.Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез Интернешънъл асет банк АД, клон Пазарджик.Право да получат дивидент за 2018 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 24.05.2019 година.

Общото събрание прие изменения и допълнения в устава на дружеството и преизбра членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Решенията подлежат на вписване в Търговския регистър.

Протокола от общото събрание с всички решения, както и пълната информация за условията и реда за изплащане на дивидента за 2018 г. са публикувани на страницата на специализираната елекронна медия Екстри Нюз, както и на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019 г.