ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - 13.05.2020 г.
На 13.05.2020 г. от 11.00 ч. в Пазарджик,  ул. „Искра” 9, заседателна зала ет. 1 на административна сграда се проведе Общо събрание на акционерите, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 година.

6. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите и приемане на промени в нея.

 

         ОСА взе решение да не разпределя печалбата за 2019 г.

        Всички решения по точките от дневния ред и ПРОТОКОЛА от събранието всички заинтересовани могат да открият в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ подраздел ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2020.