Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2020 г.
На 28.07.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Междинен финансов отчет за Първо шестмесечие на 2020 г. Обявените документи, съставна част на междинния отчет са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 Г.