Текущи финансови резултати м.Септември 2020 г. и прогноза за приходите м.Октомври 2020 г.
На 20.10.2020 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз текущи финансови резултати за месец Септември 2020 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Октомври 2020 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.