ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2021 г.
 

Във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите на Елхим - Искра АД, проведено на 17.05.2022 година за разпределяне на дивидент за 2021 година, напомняме на акционерите на дружеството, че изплащането на дивидента започна на 07.07.2022 година и ще се извършва от Интернешънъл Асет банк АД до 06.01.2023 година. Неполученият в този срок дивидент ще продължи да се изплаща от Елхим - Искра АД до изтичане на 5-годишния давностен срок.

Редът и условията за изплащане на дивидент са подробно описани в раздел ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ.

За повече информация, моля да се обръщате към директора за връзки с инвеститорите.

Контакти:

тел: +359 2 9634164

моб: +359 87 9899469