За инвеститорите

ЕЛХИМ – ИСКРА АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, с предмет на дейност - производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; научно-изследователска проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимическите източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.

Капиталът на дружеството е 25 108 410 лв., разпределен в 25 108 410 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една от тях.

Акциите на ЕЛХИМ – ИСКРА АД се търгуват свободно на регулирания пазар, в сегмент акции "Standard" на Българска фондова борса АД с борсов код  ELHM.

ЕЛХИМ – ИСКРА АД обявява регулираната информация чрез медията Екстри Нюз (www.x3news.com).