2021

Обявяване на текущи резултати и прогнози за месец:

Съобщения по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба, постъпили в Елхим-Искра АД, съдържащи информация за сделки, свързани с акциите на дружеството

 

На 02.08.2021 г. в Елхим-Искра АД постъпи уведомление от Велев Инвест ООД, в качеството му на тясно свързано лице с лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделка, извършена за негова собствена сметка, свързана с акции на Елхим-Искра АД.

 


В момента няма въведена информация.