Кратка информация

 

LOGO-ES.pngLOGO-OP-Inovation-2.png

ЕЛХИМ-ИСКРА АД изпълнява проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Номер на Проекта: BG16RFOP002-1.001-0411-C01

Наименование на Проекта: „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”

Дата на стартиране: 04.04.2017

Дата на приключване: 04.06.2018

Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик

Кратко описание на проекта

В проектното предложение се предвижда да бъде придобито ново оборудване, с което да се осигури техническа среда за внедряване на технологична (процесна) иновация, целяща повишаване на експлоатационната ефективност и конкурентоспособност на произвежданите от предприятието оловно-киселинни батерии.

Проектът включва изпълнение на една проектна дейност - придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии.

Очаквани резултати: Въведено в експлоатация ново оборудване - 10 бр.; внедрена нова технология - 1 бр.; открити нови работни места - 4 бр.; увеличен капацитет - +40%; постигнато нарастване на продажбите след проекта - +42%; дял на продукцията, произведена с внедряваната иновационна технология - 22%.

Обща стойност на проекта: 3 002 880.00 лева

БФП: 1 500 000.00 лева

Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %

ЕФРР: 1 275 000.00 лева

Процент на съфинансиране от националния бюджет: 15.00 %

Национално финансиране: 225 000.00 лева

Собствено съфинансиране: 1 502 880.00 лева

 

 


В момента няма въведена информация.