Процедура за избор на изпълнители

LOGO-ES.pngLOGO-OP-Inovation-2.png

В резултат от изпълнение на дейностите по проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” с No BG16RFOP002-1.001-0411-C01 - „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”

Елхим - Искра АД обявяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)"  с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Миксер за оловна паста - 2 бр.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Куринг камери - 8 бр.

: 26.06.2017 г. и : до 24:00 часа на 10.07.2017 г.

Документацията за участие в процедурата:

·        ПОКАНА за провеждане на процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)

·        Документация за участие в процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)

Избраните изпълнители, с които дружеството е сключило договор, след класиране на подадени оферти  по процедура с предмет " Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.) са съответно:

По Обособена позиция 1: „Машинна фабрика Густав Айрих Гмбх и Ко. КТ” КД - Германия                                 

По Обособена позиция 2: „КЛИМАТЕТ 2014” ЕООД - България           

 


В момента няма въведена информация.