Публични събития

LOGO-ES.pngLOGO-OP-Inovation-2.png

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ЕЛХИМ – ИСКРА АД ще проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0411-C01 „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”

Елхим-Искра АД организира информационен ден за представяне на изпълнението на дейностите по проект за „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии”, който ще се състои на 26 септември (сряда) от 11:00 ч. в заседателна зала на 1-ви етаж и в производствената база на дружеството в гр. Пазарджик, ул. Искра No9. Проектът се изпълнява от Елхим-Искра АД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по  процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Целта на проекта е да се осигури техническа среда за внедряване на технологична иновация, целяща повишаване на експлоатационната ефективност и конкурентоспособност на произвежданите от предприятието оловно-киселинни батерии. Проектът включва изпълнение на една проектна дейност - придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии. Информационният ден е отворен за партньори и клиенти на дружеството, както и за всички желаещи заинтересовани лица и медии.

За повече информация: инж. Албена Димитрова – a.dimitrova@elhim-iskra.com / 0885 171 157

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 26 септември 2018 г. от 11:00 часа, в ЕЛХИМ - ИСКРА АД се проведе информационен ден за представяне на дейностите по проект: „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на обща стойност 3 002 880 лв.

Проектът се изпълнява от „Елхим-Искра“ АД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Основната дейност по проекта е пускане в експлоатация на ново оборудване и въвеждане на нова технология, с което дружеството да увеличи своя капацитет. В резултат на изпълнение на дейностите по проекта бяха закупени нови производствени мощности: два миксера за оловна паста от фирма EIRICH - Германия и осем броя куринг - камери от фирма КЛИМАТЕТ 2014 - България. Новата технология, която се въвежда от „Елхим-Искра“ АД е с предоставена изключителна за България лицензия от фирма „ТАСК“ ЕООД. С предоставеното й право на ползване и разпространение на индустриалната собственост „Елхим-Искра“ АД ще бъде за сега единственият производител в света на оловно-киселинни батерии, произведени с прилагане на тази технология. Новата технология е напълно съвместима с класическата технология, по която досега се произвеждат батериите и не изисква промени. При въвеждането и не се променя конструкцията на акумулатора, както и целият технологичен процес. Въвежда се допълнителна операция, която се изпълнява по предписанията на новата технология. Прилагането на новата технология ще даде възможност да се подобрят експлоатационните характеристики на произвежданите акумулаторни батерии, с което ще се осигурят добри пазарни предимства и по-добра реализация на продуктите.

В информационния ден на предприятието се включиха - представители на фирми - дистрибутори на Елхим - Искра АД, учители и ученици от Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик, заинтересовани граждани и медии, както и екипът на Областен информационен център – Пазарджик.

линк с новината, отразена от  Единен информационен портал https://www.eufunds.bg/index.php/bg/pazardzhik 

линк от новината, отразена от pa-media http://pa-media.net/news.php?extend.16861.4 

fa9b33bc9e01b0a36e117cf36426448c_L[1].jpg

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ Nо BG16RFOP002-1.001-0411-C01/04.04.2017 на 4 октомври (четвъртък) 2018 год. от 11:00 ч., съвместно с Областен информационен център – Пазарджик, Елхим - Искра АД ще проведе пресконференция в офиса на Областен информационен център – бул. България No2, Пазарджик. Темите, които ще бъдат представени на пресконференцията са:1. Обявяване Национална кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027“;2. Старт на серия от информационни срещи в Пазарджишка област през месец октомври на ОИЦ – Пазарджик;3. Представяне резултатите от изпълнен проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“ по ОПИК 2014-2020, с бенефициент „ЕЛХИМ-ИСКРА“ АД.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНAТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 4 октомври 2018 г., в офиса на Областният информационен център – Пазарджик, съвместно с Областен информационен център - Пазарджик „Елхим-Искра“ АД, проведе заключителна пресконференция, BG16RFOP002-1.001-0411-C01 на която представи изпълнението на дейностите по проект за „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на обща стойност 3 002 880 лв.

По време на пресконференцията, екипът на ОИЦ – Пазарджик обяви дейностите си в Национална кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“.Втората тема на работната среща с медиите, бе предстоящата серия от информационни събития в Пазарджишка област през месец октомври, на тема „Възможности за инвестиции по ПРСР и ОПИК в Област Пазарджик“.

В третата част на пресконференцията, екипът по проект „Внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, представи резултатите и въведените иновации в предприятието от изпълнението на проекта. Подробно за същността на иновацията разясниха инж. Албена Димитрова – директор за връзки с инвеститорите в дружеството и технически отговорник на проекта, инж. Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта, както и инж. Юрий Марков от „ТАСК“ ООД – автор на разработката и притежател на правата на въведената иновация в предприятието.

Елхим-Искрае първа в света, която въвежда изключително модерна технология. Към нея проявяват интерес компании от цял свят, в момента по същата технология се изгражда завод в Болоня, но пазарджишкото предприятие е първото и има възможност да разработи номенклатурата си преди всички останали, посочи Юри Марков. Патентованата от него технология подобрява характеристиките на оловните батерии. „Ефектът ще се види много скоро, подобрява се структурата на активната маса, а от там - и характеристиките на акумулаторите. Предстои ни още работа, на втори етап имаме възможност да направим подобрения, които касаят експлоатацията“, посочи ръководителят на „ТАСК“ ООД.

         Capture6.JPG                               Capture4.JPG

 

 

 


В момента няма въведена информация.