НовиниРешения на Общото събрание на акционерите от 21.06.2018 г.

Решения на Общото събрание на акционерите от 21.06.2018 г.
..

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 21 .0 6 .201 8 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 301 301 (триста и една хиляди триста и един) лева , част от нетната печалба на дружеството за 2017 г. Брутна сума на дивидента: 0,012 лева на акция.Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,0 114 лв. на акция. Начало на...
Текущи финансови резултати за м.Април и прогноза продажбите за м.Май 2018 г.

Текущи финансови резултати за м.Април и прогноза продажбите за м.Май 2018 г.
..

На 22.05.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Април 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.
текущи финансови резултати за м.Май и прогноза за приходите от продажби за м.Юни 2018 г.

текущи финансови резултати за м.Май и прогноза за приходите от продажби за м.Юни 2018 г.
..

На 22.06.2018 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Май 2018 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Юни 2018 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.