НовиниПублично уведомление за финансовото състояние - Първо тримесечие 2017 г.

Публично уведомление за финансовото състояние - Първо тримесечие 2017 г.
..

На 27.04.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg Публично уведомление за финансовото състояние за Първо тримесечие на 2017 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ ОТНОСНО ДИВИДЕНТ ЗА 2016 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ ОТНОСНО ДИВИДЕНТ ЗА 2016 Г.
..

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 22 .0 5 .201 7 година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 502 168 (петстотин и две хиляди сто шестдесет и осем) лева , част от нетната печалба на дружеството за 2016 г. Брутна сума на дивидента: 0,02 лева на акция. Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,0 19 лв. на акция....
Финансови резултати за м.Април и прогноза за приходите от продажби за м.Май 2017 г.

Финансови резултати за м.Април и прогноза за приходите от продажби за м.Май 2017 г.
..

На 21.04.2017 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия www.infostock.bg текущи финансови резултати за месец Април 2017 г. и прогноза за размера на приходите от продажби за месец Май  2017 г. Обявените резултати са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.