Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

LOGO-ES.png                                                                                       LOGO-OP-Inovation-2.png

BG16RFOP002-1.001-0411-C01  „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии

ЕЛХИМ-ИСКРА АД изпълнява проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
Номер на Проекта: BG16RFOP002-1.001-0411-C01
Наименование на Проекта: „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии"
Дата на стартиране: 04.04.2017
Дата на приключване: 04.10.2018
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик
Кратко описание на проекта
В проектното предложение се предвижда да бъде придобито ново оборудване, с което да се осигури техническа среда за внедряване на технологична (процесна) иновация, целяща повишаване на експлоатационната ефективност и конкурентоспособност на произвежданите от предприятието оловно-киселинни батерии.
Проектът включва изпълнение на една проектна дейност - придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии.
Очаквани резултати: Въведено в експлоатация ново оборудване - 10 бр.; внедрена нова технология - 1 бр.; открити нови работни места - 4 бр.; увеличен капацитет - +40%; постигнато нарастване на продажбите след проекта - +42%; дял на продукцията, произведена с внедряваната иновационна технология - 22%.
Обща стойност на проекта: 3 002 880.00 лева.
Безвъзмездна финансова помощ: 1 500 000.00 лева.
Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 % - 1 275 000.00 лева.
Процент на съфинансиране от националния бюджет: 15.00 % - 225 000.00 лева.
Собствено съфинансиране: 1 502 880.00 лева.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Елхим - Искра АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет " Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)  обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Миксер за оловна паста - 2 бр.

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Куринг камери - 8 бр.

: 26.06.2017 г.

: до 24:00 часа на 10.07.2017 г.

Документация за участие в процедурата:

·        ПОКАНА за провеждане на процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)

·        Документация за участие в процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.)

 

Избрани изпълнители, с които дружеството е сключило договор, след класиране на подадени оферти  по процедура с предмет " Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. машини (Миксер за оловна паста - 2 бр. и Куринг камери - 8 бр.) са съответно:
По Обособена позиция 1: „Машинна фабрика Густав Айрих Гмбх и Ко. КТ” КД - Германия                                 
По Обособена позиция 2: КЛИМАТЕТ 2014” ЕООД - България           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В момента няма въведена информация.