ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

 И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ

 

Изплащането на дивидента се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Асет банк АД в областните градове.

Акционерите на Елхим - Искара АД получават актуалния дивидент, както следва:

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници – от съответния инвестиционен посредник – в продължение на една седмица, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.
 
Елхим - Искара АД превежда сумата на Централен депозитар АД. Централен депозитар своевременно превежда сумата на Вашия инвестиционен посредник, с когото сте сключил договор.

При изплащане на дивиденти инвестиционните посредници са длъжни към началната дата за изплащане на дивидента, посочена от дружеството, да осигурят възможност на изплащане на дивидента на акционерите, които са техни клиенти. Ако не сте посочили банкова сметка, инвестиционният посредник е длъжен да върне сумата от непотърсените дивиденти на Централен депозитар АД. Централният депозитар връща натрупаната сума на Елхим - Искара АД, като ни предоставя списък с непотърсените дивиденти при инвестиционни посредници.

Списък с адресите и телефоните на инвестиционните посредници.

Акционерите, които нямат сметки при инвестиционен посредник получават дивидента си в клоновете на Интернешънъл Асет банк АД във всички областни градове в продължение на 3 месеца, считано от началната дата, определена с решението на Общото събрание на акционерите.

Елхим - Искара АД предоставя на банката списъци на акционерите, вписани в Централния депозитар. В посочения тримесечен период Вие можете да посетите клона на банката във Вашия областен град и да поискате изплащане на полагащия Ви се дивидент. Достатъчно е да представите документ за самоличност. 

Списък с адресите и телефоните на клоновете на Интернешънъл Асет банк. Акционерите от град София и Софийска област получават дивидентите си в Централния банков клон в София, бул. "Тодор Александров" № 81-83.

Ако пропуснете да вземете дивидента си в посочените срокове, можете да го получите на каса в офиса на Елхим - Искара АД по реда за получаване на дивидент за минали години.

Ред за получаване на дивидент за минали години

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Елхим - Искара АД Ви дължи неполучения от Вас дивидент за последните 5 години. За да бъде получен, дивидентът следва да бъде поискан.

Всеки акционер на дружеството, който не е получил дивидент за предходни години, може да го получи в офиса на дружеството в работните дни лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно).

За Ваше удобство, Елхим - Искара АД приема да изплати натрупания за 5 години дивидент чрез превод по личната Ви банкова сметка в българска банка. За целта е необходимо акционерът да изпрати заявление в свободен текст, в което да посочи трите си имена, ЕГН и лична банкова сметка в българска банка (посочва IBAN и BIC). В тези случаи разходите по изпращането на сумата са за наша сметка.

Примерен образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент за минали години.

Следва да имате предвид, че можете да ползвате това удобство за дистанционно получаване на дивидент веднъж на 5 години.

Заявлението за изплащане на дивидент може да бъде изпратено и по електронна поща на e-mail: office@elhim-iskra.com

Изплащане на дивиденти на наследници

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на дивидент от наследници

Правото  на получаване на дивидент от наследници се упражнява само по пълномощие с нотариална заверка на подписите. Наследниците могат да упълномощят един от тях или трето лице. Елхим – Искра АД не изплаща дивидент на повече от един наследник, дори в случай, че всички наследници присъстват при плащането, на основание чл.177 от Търговския закон.

В случай на доброволна делба на акции, която може да бъде извършена при нотариус, изплащаме дивидента по договора за доброволна делба само в случай, че всички акции са получени от един от наследниците. Ако съгласно договора наследниците са разделили акциите и всеки от тях получава в дял част от тях, в този случай също е необходимо те да упълномощят лице, на което да бъде изплатен целия дължим дивидент.

 

 


В момента няма въведена информация.