Междинен финансов отчет I-во шестмесечие 2022 г.
На 22.07.2022 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Междинен финансов отчет за Първо шестмесечие на 2022 г. Обявените документи, съставна част на отчета са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 Г.