Публично уведомление за финансовото състояние I-во тримесечие на 2023г.
На 26.04.2023 г. ЕЛХИМ-ИСКРА АД обяви пред КФН и БФБ, както и пред инвестиционната общност посредством специализираната елекронна медия Екстри Нюз Публично уведомление за финансовото състояние за Първо тримесечие на 2023 г. Обявените документи, съставна част на уведомлението са публикувани на електронната ни страница в раздел ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подраздел ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023 Г.